top of page

תקנון הרשמה לקייטנות של אייל צור
 

בכדי להבטיח את מקום ילדיכם בקייטנה יש להסדיר את התשלום.

ביטחון ובטיחות:
כל פעילויות הקייטנה כפופות להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוך.
ההשתתפות בפעילות בכפוף לתקנון ההרשמה וחתימה על הצהרת בריאות על ידי ההורים (בדף ההרשמה).
להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות לתכניות, בהתאם לנסיבות.
אבידות – אין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים.

נהלי ביטול ותשלום:

 • לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות בודדים או ביטול הסעות במהלך הקייטנה. 

  א. יש להודיע על ביטול השתתפות בכתב: לפקס או למייל. באחריות ההורה לוודא קליטת טופס הביטול במשרדי הקייטנה.

  ב. הודעת ביטול עד 14 ימים ממועד הרישום ולא יאוחר מ- 14 יום לפני פתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי 100 ₪ .

  ג. ביטול לאחר 14 יום מהרשמה ואו 14 ימים עד 7 ימים מפתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי 300 ₪ דמי ביטול.

  ד. ביטול הקייטנה במהלך היומיים הראשונים יבוצע החזר של 50% מסכום מתשלום מהמחיר המלא של הקייטנה.

  ה. ביטול הקייטנה מהיום השלישי לא יבוצע החזר.

  ו. ידוע לי כי בגין ימי היעדרות לא יוחזר תשלום .

   


היעדרות בגין מחלה או פציעה:
לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב, בצירוף אישור רפואי על 7 ימי מחלה רצופים לפחות, והבקשה הוגשה בתוך 10 ימים ממועד סיום הקייטנה.

הפסקת פעילות:
למנהל הקייטנה אייל צור,  שמורה הזכות ונתונה הסמכות למנוע המשך השתתפותו של הקייטן בקייטנה אשר סיכן/ה את שלומו בטחונו ו/או סיכן את שלומם וביטחונם של המשתתפים האחרים ו/או הפר את ההוראות המקובלות לגבי השתתפותו בקייטנה ו/או פגע בהנאתו של קייטן אחר בקייטנה. בנסיבות אלו יחוייב 70% ממחיר הקייטנה.

צילום הילדים
הריני מאשר/ת לאייל צור, לעשות כל שימוש בתמונה/ות שלי ו/או של בני/בתי, לשימוש פנימי לצורכי פרסומים פנימיים של הקייטנה.

מדיניות פרטיות

בהשארת פרטים אני מאשר\ת את קבלת הודעות sms ומיילים

 

מילוי טופס זה הינו תחליף לחתימתך!

פתיחת הקייטנה ומסלוליה מותנת במינימום נרשמים!

לו”ז הקייטנה נתון לשינויים.

 

בברכה.
אייל צור - מנהל הקייטנות

 

 • White Instagram Icon
 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon
bottom of page